Wydział: Architektury -> Kierunek: Architektura i Urbanistyka -> Stacjonarne -> Studia I stopnia inżynierskie -> Siatka godzin ->

Geometria wykreślna I


Nazwa przedmiotu Geometria wykreślna I
Kod przedmiotu I.B.1.2
Jednostka prowadząca Wydział / Jednostka: Architektury
Katedra: (Arch)------Sztuk Wizualnych
Kierunek Studiów Architektura i Urbanistyka
Typ przedmiotu Obowiązkowy
Poziom przedmiotu Studia I stopnia inżynierskie
Stacjonarne
Rok studiów 1
Semestr studiów 1
Liczba punktów ECTS 5
Imię i nazwisko wykładowców
  Tytuł 1 Imię Nazwisko Tytuł 2
Osoba odpowiedzialna za przedmiot mgr inż. arch Katarzyna Przyłucka
Efekty kształcenia/uczenia się przedmiotu
Student prezentuje wiedzę o różnych metodach odwzorowania i sposobach dostosowywania ich do zadań projektowych.

Opisuje związki pomiędzy elementami przestrzeni a zasadami geometrycznymi obowiązującymi podczas przekształcania tworów przestrzeni, a także wzajemnych relacji między tymi tworami,
Tłumaczy i stosuje zasadę odwzorowywania elementów przestrzeni na płaskim rysunku,
Opisuje zmiany zachodzące w tworach przestrzeni w trakcie różnych działań na nich prowadzonych.
Opisuje formy architektoniczne i elementy konstrukcyjne w postaci płaskiego rysunku
Pozyskuje dane przestrzennych z rysunku,
Odczytuje zapis projektów architektonicznych i branżowych.
Przedstawia efekty pracy nad projektem w sposób budzący zaciekawienie, łatwy do odczytania, a także pozwalający zobaczyć ostateczną formę gotowego obiektu.
Sposób realizacji
 Zajęcia stacjonarne
Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie ma wymagań
Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu
Brak zaleceń
Treści przedmiotu
WYKŁADY:

Wprowadzenie, elementy przestrzeni - właściwe i niewłaściwe, rzutowanie, rzuty punktu. Odwzorowanie prostej i płaszczyzny, szczególne położenia, przynależność elementów. Elementy wspólne, cienie rzucone i wzajemne. Równoległość, prostopadłość, transformacja. Transformacja (cd.), przekroje wielościanów. Obroty, rozwinięcia wielościanów. Punkty przebicia wielościanów, przenikanie wielościanów. Aksonometria prostokątna. Aksonometria ukośna, cienie w aksonometrii. Geometria dachów. Rzut cechowany-punkt, prosta, płaszczyzna, przynależność elementów. Rzut cechowany-elementy wspólne, posadowienie terasy w terenie. Przebieg drogi w terenie, profile drogi. Perspektywa-wprowadzenie, założenia i niezmienniki rzutu środkowego.
Perspektywa czołowa.

PROJEKTOWANIE:
Zajęcia wprowadzające. Transformacja punktu ark.1. Zajęcia klauzurowe - przynależność elementów. Cienie rzucone i wzajemne ark.2. Zajęcia klauzurowe - krawędź dwóch płaszczyzn. Przekroje wielościanów ark.3. Rozwinięcia wielościanów ark.4. Punkty przebicia wielościanów prostą ark.4. Zajęcia klauzurowe - przenikanie wielościanów. Aksonometria prostokątna złożonych wielościanów ark.5. Aksonometria prostokątna - cienie własne, rzucone i wzajemne złożonych wielościanów ark.5. Zajęcia klauzurowe - aksonometria ukośna.
Zalecana lista lektur Literatura podstawowa:
Otto Franciszek i Edward, Geometria wykreślna. PWN, Warszawa, 1998.
Ciemnołońska Danuta, Antonina Błocka, Materiały do wykładów z geometrii wykreślnej. Wyd. PG.
Helenowska-Peschke M., Wancław A., Konstrukcje cieni: www.wbss.pg.gda.pl
Helenowska-Peschke M., Przyłucka K., , Wykłady z geometrii wykreślnej: www.pg.gda.pl/wydz.arch./Katedra sztuk wizualnych/prac. technik wizualnych
Helenowska-Peschke M., Wancław A., Zadania z geometrii wykreślnej: www.pg.gda.pl/wydz.arch./Katedra sztuk wizualnych/prac. technik wizualnych

Literatura uzupełniajaca:
Grochowski Bogusław, Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną. PWN, Warszawa, 2010.
Jankowski Wiktor, Geometria wykreślna. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań, 1993.
Metody nauczania
Wyk. Ćw. Lab. Pr. Sem. Suma
30.00 0.00 0.00 15.00 0.00 45
Metody i kryteria oceniania.
Kryteria oceniania składowe Próg zaliczeniowy Procent składowej oceny końcowej
Ćwiczenia praktyczne 100.00% 50.00%
Kolokwia w czasie semestru 50.00% 50.00%
Język wykładowy Polski
Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu. Nie dotyczy