Wydział: Inżynierii Lądowej i Środowiska -> Kierunek: Inżynieria Środowiska -> Stacjonarne -> Studia I stopnia inżynierskie -> Siatka godzin ->

Technologia wody i ścieków


Nazwa przedmiotu Technologia wody i ścieków
Kod przedmiotu SSPK30
Jednostka prowadząca Wydział / Jednostka: Inżynierii Lądowej i Środowiska
Katedra: (ILiŚ)------Technologii Wody i Ścieków
Kierunek Studiów Inżynieria Środowiska
Typ przedmiotu Obowiązkowy
Poziom przedmiotu Studia I stopnia inżynierskie
Stacjonarne
Rok studiów 3
Semestr studiów 5
Liczba punktów ECTS 5
Imię i nazwisko wykładowców
  Tytuł 1 Imię Nazwisko Tytuł 2
Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr inż. Marek Geneja st. Wykładowca
Prowadzący1 dr inż. Aneta Łuczkiewicz
Efekty kształcenia/uczenia się przedmiotu
Student interpretuje wyniki fizyczno-chemicznych badań ścieków bytowych i komunalnych. Ocenia jakość ścieków w aspekcie możliwości ich biologicznego oczyszczania. Opracowuje koncepcję oraz określa parametry procesów mechanicznego oczyszczania ścieków. Wyjaśnia mechanizmy procesów biologicznego oczyszczania ścieków. Planuje parametry i dokonuje wyboru metody biologicznego oczyszczania ścieków. Dokonuje wyboru systemu osadu czynnego i opracowuje parametry technologiczne. Wyjaśnia zastosowania metody złóż biologicznych. Opisuje podstawowe procesy przeróbki osadów ściekowych. Wyjaśnia prawne aspekty odprowadzania ścieków do środowiska. Bada podstawowe parametry jakości ścieków. Ocenia efektywność działania systemów oczyszczania ścieków. 
Sposób realizacji
 Zajęcia stacjonarne
Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza z przedmiotów: 

Chemia (SSPK 7), Biologia i ekologia (SSPK 30)
Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu
Wycieczka do biologicznej oczyszczalni ścieków
Treści przedmiotu
Wykład

Podstawowe pojęcia i definicje. Wskaźniki i kryteria oceny jakości ścieków. Ładunki zanieczyszczeń. Odprowadzanie ścieków do środowiska: odbiorniki ścieków, uwarunkowania prawne. Procesy i układy technologiczne mechanicznego oczyszczania ścieków. Biologiczne procesy jednostkowe: hydroliza, utlenianie, amonifikacja, nitryfikacja, denitryfikacja, defosfatacja biologiczna, wytwarzanie lotnych kwasów tłuszczowych. Metoda osadu czynnego: skład mikrobiologiczny osadu, parametry, wyposażenie techniczne, systemy. Metoda złóż biologicznych: rodzaje złóż, parametry procesu, układy technologiczne. Naturalne metody oczyszczania ścieków: oczyszczalnie gruntowo-roślinne, rolnicze wykorzystanie ścieków, oczyszczalnie przydomowe. Procesy unieszkodliwiania osadów ściekowych.

Ćwiczenia laboratoryjne
Oznaczanie wybranych parametrów jakości ścieków. Badanie frakcji ChZT ścieków. Badania parametrów technologicznych konwencjonalnego systemu osadu czynnego. Badania szybkości procesów jednostkowych w bioreaktorze o pracy sekwencyjnej Badania efektywności usuwania azotu i fosforu w wielofazowym bioreaktorze z osadem czynnym. Oczyszczanie ścieków przemysłowych zanieczyszczonych emulsjami olejowymi. Chemiczne usuwanie fosforu ze ścieków.
Zalecana lista lektur Literatura podstawowa:
1. Łomotowski J., Szpindor A.: Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków. Arkady, Warszawa, 1999.
2. Praca zbiorowa (red.: Oleszkiewicz J.): Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków. Wyd. PZiTS, Poznań, 1997.
3. Henze M., Harremoes P., Jansen J., Arvin E.: Oczyszczanie ścieków – procesy biologiczne i chemiczne. Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, 2002.
4. Bever J., Stein A., Teichmann H.: Zaawansowane metody oczyszczania ścieków – eliminacja azotu i fosforu, sedymentacja i filtracja. Wyd. Projprzem-Eko, Bydgoszcz, 1997.


Literatura uzupełniajaca:
1. Magrel L.: Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok, 1999.
2. Bernacka J., Kurbiel J., Pawłowska L.: Usuwanie związków biogennych ze ścieków miejskich.
Wydawnictwo Instytutu Ochrony Środowiska, Warszawa, 1992.
Metody nauczania
Wyk. Ćw. Lab. Pr. Sem. Suma
30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 60
Metody i kryteria oceniania.
Kryteria oceniania składowe Próg zaliczeniowy Procent składowej oceny końcowej
Egzamin pisemny 50.00% 65.00%
Ćwiczenia praktyczne 100.00% 20.00%
Kolokwia w czasie semestru 50.00% 15.00%
Język wykładowy Polski
Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu. Nie dotyczy