Wydział: Inżynierii Lądowej i Środowiska -> Kierunek: Inżynieria Środowiska -> Stacjonarne -> Studia I stopnia inżynierskie -> Siatka godzin ->

Geometria wykreślna


Nazwa przedmiotu Geometria wykreślna
Kod przedmiotu SSPK8
Jednostka prowadząca Wydział / Jednostka: Inżynierii Lądowej i Środowiska
Katedra: (ILiŚ)------Mechaniki Budowli i Mostów
Kierunek Studiów Inżynieria Środowiska
Typ przedmiotu Obowiązkowy
Poziom przedmiotu Studia I stopnia inżynierskie
Stacjonarne
Rok studiów 1
Semestr studiów 1
Liczba punktów ECTS 5
Imię i nazwisko wykładowców
  Tytuł 1 Imię Nazwisko Tytuł 2
Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr Bożena Kotarska-Lewandowska
Prowadzący1 mgr inż. Marek Szafrański
Efekty kształcenia/uczenia się przedmiotu
Po zakończeniu kursu, student:

 konstruuje rzuty wielościanów i wybranych powierzchni za pomocą rzutowania prostokątnego, cechowanego i aksonometrii;
 dokonuje transformacji płaszczyzn i wyznacza wielkości naturalne;
 określa relacje przestrzenne pomiędzy obiektami za pomocą wyznaczenia punktów przebicia i linii przenikania;
 rozwiązuje praktyczne problemy w zakresie geometrii dachów i robót ziemnych;
 szkicuje widoki aksonometryczne obiektów trójwymiarowych;
 rozróżnia rodzaje perspektywy i rysuje prostą perspektywę czołową.
Sposób realizacji
 Zajęcia stacjonarne
Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań.
Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu
Brak zaleceń
Treści przedmiotu
Rzuty Monge’a. Niezmienniki rzutowania równoległego. Odwzorowanie elementów geometrycznych w rzutach Monge’a, transformacje. Przynależność, równoległość elementów geometrycznych. Wyznaczanie elementów wspólnych: punkty przebicia, krawędź między płaszczyznami. Działania na wielościanach: punkty przebicia, przekroje, przenikanie, rozwinięcia. Parametry i konstrukcja krzywych stożkowych. Powierzchnie kuli, walca oraz stożka. Rzuty cechowane. Odwzorowanie elementów geometrycznych. Konstrukcje podstawowe: przynależność elementów geometrycznych, elementy wspólne, równoległość prostych i płaszczyzn. Kład płaszczyzny. Powierzchnie topograficzne. Konstruowanie nasypów i wykopów. Rzutowanie aksonometryczne. Układ odniesienia i własności rzutu aksonometrycznego. Aksonometria prostokątna. Trójkąt śladów i konstrukcja skróceń na osiach układu prostokątnego. Zasada rzutowania aksonometrycznego ukośnego. Inżynierskie zastosowanie poznanych metod rzutowania: konstruowanie połaci dachowych oraz zakładanie powierzchni nasypów i wykopów wzdłuż dróg i placów. Podstawowe zasady tworzenia rysunku perspektywicznego. 
Zalecana lista lektur Literatura podstawowa:
1. KOTARSKA-LEWANDOWSKA B., CHRÓŚCIELEWSKI J. (red. praca zbiorowa): Materiały pomocnicze do wykładu z Geometrii Wykreślnej. Wersja elektroniczna do pobrania z portalu www.okno.pg.gda.pl WILiŚ PG.
2. KOTARSKA-LEWANDOWSKA B., CHRÓŚCIELEWSKI J. (red. praca zbiorowa): Materiały pomocnicze do ćwiczeń z Geometrii Wykreślnej. Wersja elektroniczna do pobrania z portalu www.okno.pg.gda.pl WILiŚ PG.
3. GROCHOWSKI B.: Elementy geometrii wykreślnej. PWN, Warszawa 2002.
4. OTTO F., OTTO E.: Podręcznik geometrii wykreślnej. PWN, Warszawa 1998.
5. JANKOWSKI W.: Geometria wykreślna. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań1999.


Literatura uzupełniajaca:
6. BIELIŃSKI A.: Geometria wykreślna. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
7. BŁACH A.: Inżynierska geometria wykreślna (podstawy i zastosowania). Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2006.
8. BIELIŃSKI A.: Ćwiczenia z geometrii wykreślnej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2002.
Metody nauczania
Wyk. Ćw. Lab. Pr. Sem. Suma
15.00 30.00 0.00 0.00 0.00 45
Metody i kryteria oceniania.
Kryteria oceniania składowe Próg zaliczeniowy Procent składowej oceny końcowej
Projekt 40.00% 10.00%
Ćwiczenia praktyczne 40.00% 40.00%
Kolokwia w czasie semestru 40.00% 50.00%
Język wykładowy Polski
Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu. Nie dotyczy