Wydział: Mechaniczny -> Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn -> Stacjonarne -> Studia jednolite magisterskie -> Siatka godzin ->

Normalizacja i Klasyfikacja Materiałów


Nazwa przedmiotu Normalizacja i Klasyfikacja Materiałów
Kod przedmiotu 000
Jednostka prowadząca Wydział / Jednostka: Mechaniczny
Katedra: (Mech)------Inżynierii Materiałowej i Spajania
Kierunek Studiów Mechanika i Budowa Maszyn
Typ przedmiotu Obowiązkowy
Poziom przedmiotu Studia jednolite magisterskie
Stacjonarne
Rok studiów 5
Semestr studiów 9
Liczba punktów ECTS 4
Imię i nazwisko wykładowców
  Tytuł 1 Imię Nazwisko Tytuł 2
Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr hab. inż. Jerzy Łabanowski prof. nadzw. PG
Efekty kształcenia/uczenia się przedmiotu
Student rozpoznaje oznaczenia stali i stopów metali nieżelaznych. Student prezentuje terminologię wyrobów i półwyrobów metalowych. Dokonuje doboru odpowiednich grup stopów metali do określonych zastosowań. Student przedstawia zasady badań kontrolnych wyrobów metalowych.
Sposób realizacji
 Zajęcia stacjonarne
Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza z zakresu wykładów z przedmiotów Materiałoznawstwo I , II i III
Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu
Brak zaleceń
Treści przedmiotu
WYKŁAD

Klasyfikacja stali, staliw, żeliw, metali nieżelaznych i ich stopów, podział na klasy i kategorie. Zasady oznaczania gatunków stopów żelaza i stopów metali nieżelaznych wg norm polskich, europejskich, ISO i amerykańskich AISI, UNS.
Półwyroby i wyroby hutnicze - terminologia, postacie i stany klasyfikacyjne, cechowanie, pakowanie, transport.
Stalowe wyroby hutnicze oraz wyroby hutnicze z metali nieżelaznych - wyroby walcowane, odkuwki, wyroby ciągnione i wyciskane, odlewy, proszki metali i wyroby spiekane z proszków metali. Unifikacja i standaryzacja oznaczania wyrobów hutniczych. Przegląd grup oraz wymagań dla materiałów metalowych stosowanych w różnych gałęziach gospodarki: materiały dla energetyki konwencjonalnej i jądrowej, materiały na konstrukcje morskie, materiały dla przemysłu samochodowego i lotniczego, materiały dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego, materiały dla budownictwa. Przepisy określające wymagania odbiorowe dla wyrobów hutniczych (normy, przepisy Okrętowych Towarzystw Klasyfikacyjnych, przepisy UDT ). Zasady doboru zamienników stali i stopów metali nieżelaznych.
ĆWICZENIA
Praktyczne posługiwanie się przepisami i normami określającymi wymagania dla wyrobów hutniczych. Określanie wymagań odbiorowych dla stalowych wyrobów walcowanych, kutych, ciągnionych, i odlewów staliwnych.
Ustalanie kryteriów oraz dobór materiałów na określone zastosowania w przemyśle samochodowym, lotniczym, petrochemicznym, stoczniowym w energetyce jądrowej i konwencjonalnej oraz budownictwie.
Dobór zamienników stali, staliw i żeliw wg polskich norm i norm zagranicznych - ćwiczenie z wykorzystaniem komputerowej bazy danych.

.
Zalecana lista lektur Literatura podstawowa:
1. Blicharski M.: Inżynieria materiałowa. Stal. WNT Warszawa, 2004
3. Dobrzański L.: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. WNT, Warszawa 2002.
4. Łabanowski J.: Ocena jakości wyrobów hutniczych. Wyd. PWSZ w Elblagu, Elbląg 2008

Literatura uzupełniajaca:
1. Dobrzański L.A.: Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. WNT, Warszawa, 2005.
2. Normy PN, PN-EN, ISO, ASTM, przepisy UDT.
3. Przepisy Okrętowych Towarzystw Klasyfikacyjnych: PRS, DNV, LR, GL.
Metody nauczania
Wyk. Ćw. Lab. Pr. Sem. Suma
15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 30
Metody i kryteria oceniania.
Kryteria oceniania składowe Próg zaliczeniowy Procent składowej oceny końcowej
Egzamin pisemny 50.00% 60.00%
Ćwiczenia praktyczne 50.00% 40.00%
Język wykładowy Polski
Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu. Nie dotyczy