Wydział: Oceanotechniki i Okrętownictwa -> Kierunek: Oceanotechnika -> Stacjonarne -> Studia I stopnia inżynierskie -> Siatka godzin ->

Technologia budowy i remontów okrętów


Nazwa przedmiotu Technologia budowy i remontów okrętów
Kod przedmiotu O1S.5051.2
Jednostka prowadząca Wydział / Jednostka: Oceanotechniki i Okrętownictwa
Katedra: (OiO)------Technologii Okrętu, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa
Kierunek Studiów Oceanotechnika
Typ przedmiotu Obowiązkowy
Poziom przedmiotu Studia I stopnia inżynierskie
Stacjonarne
Rok studiów 3
Semestr studiów 5
Liczba punktów ECTS 5
Imię i nazwisko wykładowców
  Tytuł 1 Imię Nazwisko Tytuł 2
Osoba odpowiedzialna za przedmiot dr inż. Janusz Kozak
Prowadzący1 dr inż. Tadeusz Borzęcki doc. PG
Prowadzący2 mgr inż. Zbigniew Górski st. Wykładowca
Efekty kształcenia/uczenia się przedmiotu
Student opisuje niezbędne stoczniowe urządzenia produkcyjne i proponuje technologię procesu produkcyjnego sekcji kadłuba statku w stoczni, analizuje technologiczność konstrukcji kadłuba statku. Nabiera umiejętności opracowania i prezentacji zagadnienia technicznego

Sposób realizacji
 Zajęcia stacjonarne
Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza z przedmiotu: Podstawy Technologii Okrętów (O1S.2026.1), Podstawy Konstrukcji Okrętu (O1S.3028.1), Rysunek okrętowy (O1S.4038.1), Materiałoznawstwo okrętowe  (O1S.4041.1), Spawalnictwo Okrętowe (O1S.4040.1), Projektowanie konstrukcji okrętu (O1S.5049.1),  Technologia budowy i remontów okrętów-1 (O1S.4051.1),Technologia budowy i remontów okrętów-2(O1S.5051.2)
Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu
Brak zaleceń
Treści przedmiotu
Ośrodek prefabrykacji - charakterystyka, procesy  technologiczne  prefabrykacji.  Prefabrykacja wstępna. Prefabrykacja płatowych sekcji płaskich i krzywoliniowych, sekcji przestrzennych  i  bloków.  Podziały  technologiczne,  kolejność operacji; prace kontrolne, stosowanie naddatków montażowych. Stosowane oprzyrządowanie, mechanizacja, automatyzacja, robotyzacja, tendencje rozwojowe. Procesy technologiczne montażu kadłuba, zasady, etapy, kolejność wykonywania operacji. Montaż typowych konstrukcji, kontrola odkształceń, przygotowanie do spawania. Oprzyrządowanie prac montażowych i ich mechanizacja. Transport w procesie produkcyjnym kadłuba

Technologiczność konstrukcji, kryteria technologiczno-ekonomiczne. Integracja procesów technologicznych budowy i wyposażania. Metody wodowania statków. Proces technologiczny wodowania z pochylni wzdłużnej i z pochylni poprzecznej - podstawy teoretyczne, urządzenia i sposoby realizacji, tendencje rozwojowe. Charakterystyka procesów wyposażania kadłuba. Wydziały wyposażeniowe i ich zadania. Technologia rurociągów. Technologia wybranych prac ślusarskich i blacharskich. Technologia montażu steru i śruby. Prace izolacyjno-malarskie. Próby zdawczo-odbiorcze.

Projekt: Opracowanie ramowej technologii wykonania płatowej kadłuba statku. Analiza cech technologicznych sekcji. Zaplanowanie miejsca i oprzyrządowania budowy. Wykonanie listy kompletacyjnej elementów. Opracowanie ideogramu i harmonogramu budowy. Opracowanie instrukcji sczepiania, spawania, pomierzania, konserwacji i transportu, zawierających niezbędne parametry procesów. Opracowanie instrukcji technologicznej wykonania sekcji.
Zalecana lista lektur Literatura podstawowa:
1.Doerffer J.: Technologia wyposażania statków. WM Gdynia 1975.
2.Doerffer J.: Technologia budowy kadłubów okrętowych. WM Gdynia 1971.
3.Doerffer J.: Technologia remontu statków. WM Gdynia 1973
4.Wiebeck E.: Technologie des Schiffskorperbaus. Technik Berlin 1980.
5.Rosochowicz K.: Problemy pękania zmęczeniowego kadłubów statków. Okręt.i Żegluga, Gdańsk 2006
6.Przepisy towarzystw klasyfikacyjnych: PRS; DNV; LR; ABS; GL .
7.Poradnik inżyniera - Spawalnictwo.
8. Rosochowicz K. i inni, Transport na poduszkach powietrznych TRAPO; PG, WOiO, Gdańsk 1993;
9. Gourd L. Podstawy Technologi Spawalniczych, WNT, W-wa 1997;
10. Okerbłom, N.O: Projektowanie technologii wykonania konstrukcji spawanych,1963;

Literatura uzupełniajaca:
1.Cudny K. (redakcja): Metaloznawstwo okrętowe. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 2001
2.Myśliwiec M.: Spawalnictwo okrętowe. WM Gdańsk .
3.Kowarsch A., Żaczek Z.: Spawanie konstrukcji okrętowych w osłonie gazów. WM Gdańsk 1984
4.Żurowski A.: Pomiary geodezyjne w budownictwie morskim. WM Gdańsk 1980
5.Karlic S.: Zarys górnictwa morskiego. Wydawnictwo Śląsk 19883
6.Mather A.: Offshore Engineering – an Introduction. Wyd.: Whitherby, 1995
7.czasopisma fachowe: Journal of Ship Production; Naval Architect; Offshore Magazine;
Metody nauczania
Wyk. Ćw. Lab. Pr. Sem. Suma
30.00 0.00 0.00 30.00 0.00 60
Metody i kryteria oceniania.
Kryteria oceniania składowe Próg zaliczeniowy Procent składowej oceny końcowej
Egzamin pisemny 50.00% 50.00%
Projekt 90.00% 50.00%
Język wykładowy Polski
Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu. Nie dotyczy